Cách chơi

15-04-20

Hướng Dẫn Cách Lưu OpenID


  ● Bước 1: Tại giao diện chính chọn nút [⚙️] để vào THIẾT LẬP.


  ● Bước 2: Tại phần THIẾT LẬP, kéo ngang để chọn tab KHÁC, các thông tin về OpenID sẽ hiện ở đây.


  ● Lưu ý: Có thể chụp ảnh màn hình hoặc nhấn nút SAO CHÉP để copy mã OpenID về lưu lại, dùng để xác minh nhận thưởng!